Praktyki studenckie

UWAGA !!!

PRAKTYKI ZAWODOWE SĄ OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW STUDIÓW 1 STOPNIA (LICENCJAT)

1. Czas trwania: 4 tygodnie lub 150 godzin

2. Miejsce odbywania praktyki: zakład pracy w kraju lub za granicą zaproponowany przez studenta (dopuszcza się odbywanie praktyk zawodowych w kilku zakładach pracy) [np. biura turystyczne, biura tłumaczeń, hotele, urzędy publiczne, redakcje czasopism, wydawnictwa, szkoły wyższe, biblioteki, działy promocji, stacje telewizyjne i radiowe, biura rzeczników prasowych, biura i organizacje pozarządowe, fundacje i instytucje powołane do promowania obcego języka i kultury, itp.].
Praktyki odbywane w jednostkach organizacyjnych UAM (np. w Bibliotece Filologicznej Novum, w Instytucie Konfucjusza, pomoc przy organizacji dni językowych lub konferencji itp.) mogą mieć jedynie charakter uzupełniający, czyli mogą stanowić jedynie 50% praktyk. Praktyki zawodowe nie mogą być pedagogiczne tj. student nie może w ramach praktyk uczyć języków obcych. Praktyka MUSI mieć jednakże związek z językiem obcym (tłumaczenia, obsługa klientów obcojęzycznych itp.) ! Student sam wybiera miejsce odbywania praktyk.

4. Termin odbywania praktyki: od zakończenia 2 semestru do końca semestru 6, wpis zaliczeniowy praktyk jest niezbędny, aby przystąpić do egzaminu licencjackiego.

5. Dokumentowanie odbywania praktyki:  Przed przystąpieniem do praktyk zawodowych student zobowiązany jest złożyć PLAN PRAKTYK (kliknij, aby pobrać). W trakcie trwania praktyk student ma obowiązek prowadzenia DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH (kliknij, aby pobrać), w którym zapisuje liczbę przepracowanych godzin, wykonane zadania oraz opinię swoją i pracodawcy.

6. Ubezpieczenie: Student ma obowiązek posiadania/wykupienia polisy ubezpieczeniowej obejmującej zabezpieczenie ryzyka utraty życia lub zdrowia na okres odbywania praktyki zawodowej łącznie z podróżą, co potwierdza oświadczeniem w Dzienniku Praktyk.

7. Zaliczenie praktyk: Zaliczenia dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie wypełnionego Dziennika Praktyk i złożonego Planu Praktyk. Zaliczenie wpisywane jest do systemu USOS (niezbędna jest uprzednia rejestracja przez studenta na przedmiot Praktyki w systemie USOS). Prawidłowo wypełniony Dziennik zawiera: uzupełnioną tabelkę (podpis i pieczątka pracodawcy), uzupełnioną odpowiednią liczbę kart tygodniowych (podpis i pieczątka pracodawcy u dołu każdej karty, informacje o wykorzystywaniu w trakcie praktyk języka obcego, uzupełnioną kartę opinia studenta o przebiegu praktyk zawodowych, uzupełnioną kartę opinia pracodawcy o praktykancie. Niekompletnie wypełnione dokumenty nie będą honorowane!

8. Opiekun praktyk:

etnolingwistyka: mgr Marek Wołyński. (womarek@amu.edu.pl)
filologia wietnamska: dr. Bogdan Nowicki (bogdan.nowicki@amu.edu.pl)
hebraistyka: mgr Agnieszka Witkowska (agnwit1@amu.edu.pl)
pozostałe specjalności: mgr Nina Trzaska (nintrz@amu.edu.pl)

9. Zwolnienie z praktyk: O zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych mogą ubiegać się studenci, którzy:

  • są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, szczególnie w zakresie wykorzystania języka kierunkowego;
  • są studentami innych szkół wyższych, odbyli lub odbywają praktykę zawodową w związku z tymi studiami w czasie studiów w Instytucie Językoznawstwa;
  • prowadzą samodzielną działalność gospodarczą.

W celu uzyskania zwolnienia proszę o kontakt z opiekunem praktyk

10. Umowa o realizacji praktyk: Na wniosek zakładu pracy przyjmującego studenta na praktykę uczelnia może podpisać umowę potwierdzającą zgodę na realizację praktyk w danym zakładzie pracy (w celu uzyskania umowy proszę o kontakt z opiekunem praktyk).

Skip to content